یه دنیا خنده

بخند تا دنیا به روت بخنده

خواســـــتگاری خـر

 

 

                                                           Click here to enlarge

 

 

   خری آمد به سوی مادر خویش "  بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش 

 

   برو امشب برایم خواستگاری   " اگر تو بچه ات را دوست داری 

  

   خر مادر بگفتا ای پسر جان     " تو را من دوست دارم بهتر از جان 

 

 

    بین این همه خرهای خوشگل    "یکی را کن نشان چون نیست مشکل 

   خرک از شادمانی جفتکی زد "  کمی عرعر نمود و پشتکی زد 

 

   بگفت مادر به قربان نگاهت    "  به قربان دوچشمان سیاهت 

 

 

    خر همسایه را عاشق شدم من   "  به زیبایی نباشد مثل او زن 

 

                بگفت مادر برو پالان به تن کن   " برو اکنون بزرگان را خبر کن 

    به آداب و رسومات زمانه      "   شوند داخل به رسم عاقلانه 

    دوتاپالان خریدند پای عقدش     " یه افسار طلا با پول نقدش 

   خریداری نمودند یک طویله   "همان طوری که رسم است در قبیله 

    خر عاقد کتاب خود گشاید        " وصال عقد ایشان را نماید 

   دوشیزه خر خانم آیا رضایی؟   " به عقد این خر خوشتیپ درآیی؟ 

    یکی از حاضرین گفتا به خنده       " عروس خانم به گل چیدن برفته 

    برای بار سوم خر پرسید       "  که خر خانم سرش یکباره جنبید  

   خران عرعر کنان شادی نمودند   " به یونجه کام خود شیرین نمودند 

    به امید خوشی و شادمانی        " برای این دوخر در زندگانی 

 

Click here to enlarge   Click here to enlarge    Click here to enlarge       Click here to enlarge

Click here to enlarge  Click here to enlarge    Click here to enlarge      Click here to enlarge

[ پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391 ] [ 12:32 ب.ظ ] [ یه عالم آرزو ] [ 0 نظر ]